E-Posta Listesi
Gelimelerden haberdar olmak iin tklaynz.
 
BASIN AIKLAMASI - RANT ODAKLI KENTLEME POLTKALARI LE AFET RSKLER BYYOR 2016.08.18
 

16 Austos 2016

 

17 Austos 1999 tarihinde Kocaeli-Gölcük merkezli; büyüklüü, etkiledii alann genilii, sebep olduu kayplarla ülkemizin son yüzylda yaad en büyük felaketlerden olan Marmara Depreminin ve ardndan yaanan 12 Kasm 1999 Düzce Depreminin üzerinden on yedi yl geçmitir. Yaanan ykm ve kayplara sebep olan rant odakl planlama, kentleme ve yaplama politikalar; merkezi-yerel yönetimlerce felaketin 17 yl ardndan devam ettirilmektedir.

Yirmi binin üzerinde can kaybnn yaand bu depremlerin üstünden on iki yl geçtikten sonra 2011 ylnda yaanan Van Depremi ise kamu arazileri, orman, otlak, mera ve tarm arazileri, kylar gibi tüm krsal ve kentsel alanlarn rant amacyla yamalanmas sonucu afetlere kar güvensiz hale gelen ehirlerimizin tad riskleri bir kez daha gözler önüne sermitir.

Ülkemizin büyük bir bölümü birinci derece risk tamasna ve sk aralklarla büyük iddette depremler yaanmakta olmasna ramen, son on yedi ylda uygulamaya geçirilen mevzuat ve düzenlemeler, kentsel ve krsal alanlarda bütüncül planlama anlayn terk etmi, yapl çevrede afet riskini azaltmak yerine artrmtr. Salkl ve güvenli yap üretim sürecinin güvencesi olan kamusal denetim devre d braklm; yerini yerel ve küresel sermayenin kazanç salamasna odaklanan dönüüm politikalar almtr.

2011 ylndan bu yana hz kazanan afet riskinin azaltlmas ve dönüüm amaçl projelerde; bilime, teknie ve ehircilik ilkelerine aykr olarak nitelikli planlama ve mimarlk hizmetleri ile kamu yarar önceliini yok sayan uygulamalar ön plana çkmtr.

Bu projelerin en büyüü ise; yerleim alanlarnn çou birinci ve ikinci derece risk tayan ve bilim insanlarnn aratrmalara göre yakn gelecekte büyük bir depremin gerçekleeceini öngördüü stanbul’da planlanmaktadr. Kamulatrmalar ve arazi almlarnn yürütüldüü, “Kanal stanbul Projesi” için yasal altyapy oluturan düzenlemeler geçtiimiz Nisan aynda tamamlanm, finansal altyapsnn tamamlanmas için tasarlar Meclis gündemine alnmtr. Doa ve çevre felaketlerine sebep olaca, yalnzca kenti deil içinde bulunduu tüm corafi bölgeyi ve hatta uluslararas alan etkileyecei konusunda bilim insanlarnca yaplan uyarlara ramen merkezi ve yerel yönetimler projenin hayata geçirilmesi için çalmaktadrlar.

Kamu yarar yerine özel çkarlarn korunmasn amaçlayan bu uygulamalarn daha geni alanlarda bütün kentlerde kamu denetimi olmakszn uygulanabilmesi için; afet riskinin azaltlmas amacyla getirilen yasal düzenlemelere yenileri eklenmitir. Ülkemizin dou ve güneydousunda yaanan çatma ve sava ortam sonucu oluan ykm, kamu düzeni ve güvenlii, yap ve altyap hasarlar, benimsenen politikalar sonucu ortaya çkan kaçak yaplar da dönüüm gerekçelerine dâhil edilmi; 6306 Sayl Kanunun “afet riski altndaki alanlar ve yaplar hakknda uygulama yaplmas” olarak tariflenen amacnn dna çklm, Bakanlar Kurulunca uygun görülen ve karar verilen her alanda uygulama yaplmasnn önü açlmtr.

15 Temmuz 2016 tarihinde yaanan darbe giriiminin ardndan ise bu kez gündeme, askeri alanlar ve yaplarn yeniden ilevlendirilmesi; kamu kurumlarnn özelletirilerek kurumlara ait gayrimenkullerin satlmas için öngörülen yasal düzenlemeler gelmitir. Dönüüm ve yenileme süreçlerinin devam için inaat ve yap sektöründe getirilen bu düzenlemelerle sermaye, kamusal alanlara, kent toprana ve emlak rantna yönlendirilmektedir.

Düük younluklu askeri alanlarn yeni ilevler yüklenerek yüksek younluklu alanlara dönütürülmesi; otoyollar, köprüler, havalimanlar nükleer ve hidroelektrik santraller gibi büyük altyap projelerine finansman salamak amacyla kamu idarelerinin özelletirilerek gayrimenkullerinin satlmas ve imara açlmas; nüfus younluunun hzl yaplama yoluyla artt kentlerimiz için afetlere kar yeni bir risk oluturmaktadr.

Ülkemizde Cumhuriyet tarihinde ilk kez, nüfusun çounluu krsal alanlar yerine kentlerde yaamaktadr. 1927 ylnda nüfusun %24’ü kentlerde yaarken; 2009 yl resmi verilerine göre nüfusun %75,5’i kentlerde, % 24,5’i ise krsal alanda yaamaktadr. Son derece yüksek olan kentleme hz, biyolojik çeitliliin tehdit altnda olmas, doal yaam alanlarnn tahrip edilmesi yalnzca deprem deil; artk dünya için çok açk bir tehdit olan küresel iklim deiikliinin sebep olduu afetler karsnda da ülkemizi savunmasz brakmaktadr.

Gelinen aamada; güvenli ve salkl yaplamann güvencesi olan kamu denetiminin ortadan kaldrld, siyasi iktidarn kentsel dönüüm adna snrsz yetki kulland, yerel yönetimlerin iktidarn emrinde olduu veya tamamen devre d brakld, toplumsal katlmnn yok sayld koullarda; güvenli ve salkl kentleme için toplumsal duyarllk en önemli güvence haline gelmitir.

Afetler ve kriz durumlarnda baarl iyileme süreçleri, müdahalede yer alan tüm aktörlerin koordinasyonu ve ibirlii ile mümkündür. Afet ve afet sonras süreçlerin yönetimi hakknda merkezi-yerel yönetimlerce gelitirilecek politikalarn bilim insanlarn, meslek odalarn, akademik kurulular ve ilgili tüm kesimleri dikkate alarak oluturulmas, toplumsal ve yönetimsel hafzann korunarak gelecek kuaklara aktarlmas zorunludur.

Mimarlar Odas olarak, toplumun tüm kesimlerini, her aamas ile hem doal yaam tehdit eden ve afet risklerini arttran politikalara kar bilinçli, demokratik ve duyarl tepkilerini ortaya koymaya çaryoruz. Bu balamda mimarlk ve ehircilik ilkelerine aykr gerçekletirilen planlama ve yaplama gerçei karsnda; kimlikli, yaanlr, salkl ve güvenli kentlerin oluturulmas için çabalarmz sürdürmekte kararl olduumuzu vurguluyoruz. Bu konudaki mesleki deneyim, birikim ve bilgilerimizi hzl ve büyük yaplama hedefleriyle, dönüüm ve afet basks altnda deien kentlerimiz ve yapl çevremiz için her koulda ve toplum yararna kullanacamz deerli kamuoyumuz ile paylayoruz.

TMMOB MMARLAR ODASI

Dier Haberler
 
BASIN AIKLAMASI; MELLF MZALARININ YAPI RUHSATLARINDAN KALDIRILMASI... 2018.06.06
4. ULUSAL YAPI KONGRES 6-8 ARALIK 2018 2018.05.30
SAHL YOLU BASIN AIKLAMASI 2018.05.25
BELEDYELERCE MMAR VE MHENDSLERE YAPILAN MELLF KAYDI VE KAYIT CRET ALINMASI LEMLER HUKUKA AYKIRIDIR! 2018.05.23
MMARLIK RENCLER YAZ KAMPI 2018.05.23
Samsun Bykehir Belediye Bakanlna Seilen Sn Zihni AHN'e Hayrl Olsun Ziyaretinde Bulunduk. 2018.05.15
MMAR SNANI SAYGI LE ANIYORUZ 2018.04.09
SAMEP BASIN AIKLAMASI - NKLEER MACERAYA HAYIR! 2018.04.03
SAMSUN BAROSU UBEMZ ZYARET ETT 2018.03.30
4. SAMSUN NAAT FUARI 2018 2018.03.21
ubemizin 15 Olaan Genel Kurulu 2018.01.25
15. DNEM YNETM KURULU GREV DAILIMI 2018.02.21
2018 YILI DENT VE HAR BEDELLER 2017.12.11
BRO TESCL BELGES YENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2018.01.02
BLRKLK TEMEL ETM 2017.10.13
BLRKLK TEMEL ETM 2017.10.26
BLRKLK YAPACAK YELER N BLGLENDRME 2017.08.16
BASIN AIKLAMASI-YEN AFETLERN HABERCS SERMAYE VE FNANS ODAKLI YAPILAMA POLTKALARI TERK EDLMELDR 2017.08.17
Erken Yata Evliliklerin nlenmesi Ek plan 2017.11.28
KONFERANS 2017.12.04
MMARLAR ODASI DNYA MMARLIK GN BASIN AIKLAMASI 2017.10.02
Mimari Modelleme ve Grselletirme Semineri 2017.10.11
SAMEP BASIN AIKLAMASI 2017.12.06
SAMSUN N OKUMA VAKT 2018.02.13
SEMNER 2017.10.03
2014 Ocak
Tm Bltenler in Tklaynz.